O školce

Mateřská škola se nachází v Brně na okraji městské části Židenice.

Budova školy byla postavena roku 1980 a již od počátku sloužila k výchově a vzdělávání předškolních dětí. Vnitřní prostory jsou rozděleny na přízemí a první patro. V přízemí se nachází třída Berušek a kuchyňský trakt. V prvním patře jsou třídy Ptáčata a Koťátka, ke každé třídě náleží kabinet pro pedagogy, kuchyně pro výdej stravy, šatna dětí, umývárna a WC.

Třídy jsou prostorné a systematicky rozděleny na herní kouty, odpočinkové zóny, vzdělávací a jídelní prostory. V prvním patře je hala vybavená sportovním nářadím, lezeckou stěnou a interaktivní tabulí, která je využívání především k rozvoji digitálních kompetencí. Máme zde i místnost s vlastní keramickou pecí.

Doménou mateřské školy je bezesporu rozlehlá zahrada, která ji obklopuje téměř ze všech stran, čímž nám poskytuje soukromí, zázemí a možnost pobytu dětí na čerstvém vzduchu po celou dobu školního roku.

Největší radost dětem dělají všestranné herní prvky, tematické domky pro námětové hry, pískoviště, „mlhoviště“, přírodní vrbové domky, a ohniště s posezením. Zde také pěstujeme ovoce, zeleninu a bylinky, které často využívá i naše školní kuchyně k přípravě zdravých a lahodných pokrmů.

Filozofie a vzdělávací program školy

Mateřská škola pracuje podle rozšířeného programu podpory zdraví již od roku 1997. Aktuální školní vzdělávací program naleznete ZDE, který je jednou za 3 roky inovován a schvalován státním zdravotním ústavem ČR.

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se škola snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství. 

Cíle a principy programu

Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, duševní, sociální, duchovní a environmentální = holistické pojetí zdraví.

Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Důležitou roli přitom hraje životní styl jednotlivce i skupiny. Životní styl a chování, které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování a také tím, že žije ve zdravě utvářených životních podmínkách.

Nejvýznamnějšími aktéry procesu podpory zdraví jsou rodiče a pedagogové. Proto je klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví právě škola.

Cílem programu je rozvíjet životní kompetence každého dítěte tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoživotní priority.

Kompetencí člověka podporujícího zdraví se snaží dosahovat i pedagogové ŠPZ formami dalšího vzdělávání, výměnou zkušeností mezi pedagogy a vyhodnocováním svých pokroků.

Klíčové životní kompetence, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:

Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí. Rozumí pojetí zdraví / nemoci jako výsledku vzájemně se ovlivňujících složek lidské bytosti (biologické, psychické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální) a interakce jedince s prostředím. Rozumí pojmům, které se vztahují k podpoře zdraví a prevenci nemocí, a dovede získat potřebné informace o zdraví, zdraví podporujících metodách, výrobcích a službách.

Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. Reflektuje svůj systém hodnot a přesvědčení a dává je do souvislosti se zdravím svým a druhých lidí, společnosti a přírody. Dovede kriticky posuzovat vliv událostí, nabídek médií a dalších vnějších faktorů ke zdraví.

Dovede řešit problémy a řeší je. Rozhoduje se mezi alternativami, volí způsob řešení, organizuje a plánuje svůj život, je připraven na změnu, počítá s osobním rozvojem a celoživotním vzděláváním.

Má vyvinutu odpovědnost za vlastní chování a způsob života. Dovede se chovat způsoby, kterými zlepšuje zdraví a snižuje rizika. Realisticky reflektuje svoje osobní možnosti a omezení, snaží se dosahovat optimální míry podpory zdraví v rámci svých osobních limitů.

Posiluje duševní odolnost. Ovládá zásady a techniky duševní hygieny, umí si poradit se stresem, posiluje duševní odolnost vůči nepříznivým událostem, negativním vlivům a škodlivým závislostem.

Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. Používá je v rodině, na pracovišti, v komunitě a ve veřejnosti k vytváření pohody a k šíření myšlenek podpory zdraví.

Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. Svými prostředky a silami se aktivně spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví svoje, rodiny, komunity, společnosti, lidstva, přírody, planety.

Personál mateřské školy

Ředitelka MŠ Šárka Ochotnická, DiS.
Zástupkyně ředitelky Petra Gritzová
Vedoucí školní kuchyně Kateřina Hybká
Učitelky: Lenka Burianová, Bc. Veronika Werner, Bc. Pavla Zajícová, Lenka Dědková,
Asistentky pedagoga: Magdaléna Eliášová, Jana Lioliu, Hana šedá
Kuchařky: Helena Uríčková, Pavla Greňová
Školnice: Dorota Galářová
Uklízečka…….

Více na stránce Kontakty

Stálé spolupráce školy

  • Střední pedagogická škola
  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  • Základní škola Gajdošova
  • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
  • Magistrát města Brna – projekt „Brno Zdravé město“
  • Úřad městské části Brno Židenice (přispíváme do zpravodaje)
  • Domov pro seniory Nopova
  • Spolupráce s mateřskými školami podporující zdraví
  • Klinická logopedie

Zapojení mateřské školy do projektů

02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Akreditovaný projekt

Č.2022-1-CZ01-KA121-SCH-000064146
Akreditovaný projekt Erasmus+

02_22_002
Operační program Jan Amos Komenský (personální podpora a vzdělávání pracovníků pro MŠ)